văn bản pháp quy cấp huyện

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
09/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
08/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
07/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
06/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
04/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
03/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
02/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
01/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 04/05/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
16/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
14/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
15/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
14/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 13/04/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
13/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
12/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
11/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
05/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 28/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
04/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
1414/QĐ-UBND Về việc ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội 24/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
228/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND Huyện ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ 07/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
522/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội 25/01/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

cấp ban hành