thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận Thông báo khai nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Hòa giải tranh chấp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
10 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà, cho ở nhờ nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp