thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Đăng ký nhận con Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Đăng ký lại việc sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Đăng ký lại việc kết hôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Đăng ký lại việc tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Đăng ký việc nuôi con nuôi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Đăng ký giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
10 Đăng ký thay đổi giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Cấp giấy báo tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Chứng thực bản sao từ bản chính Bao gồm: - Các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; - văn bản chỉ bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Chứng thực di chúc Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp