thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thanh lý tài sản nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
2 Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
3 Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
4 Đăng ký khai sinh thông thường Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Đăng ký khai sinh quá hạn (quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em sinh ra) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Lập quyết toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
9 Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
10 Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
11 Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
12 Đăng ký kết hôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Đăng ký khai tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Đăng ký khai tử quá hạn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ Luật Dân sự ( Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai t trong khi đăng ký Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp