thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
2 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
3 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
4 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
5 Đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
6 Thẩm định và phê duyệt ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
7 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
8 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tài nguyên môi trường
9 Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
11 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
12 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
13 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
14 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
16 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
17 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
18 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện đầu tư (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
19 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
20 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trị trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư