thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật do ubnd cấp huyện làm chủ đầu tư hoặc quyết đinh đầu tư và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
2 Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, cắm mốc quy hoạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
3 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
4 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
5 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
6 Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
7 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
8 Thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
9 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
10 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
11 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
12 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
13 Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
14 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
15 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần, đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội