thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký hoạt động thư viện cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
2 Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
4 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
5 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
7 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được nhà nước công nhận bảo tổn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
8 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
9 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
11 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
12 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
13 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
14 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
15 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
16 Cấp lại giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
17 Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
18 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
19 Cấp giấy phép quy hoạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
20 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị