thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
3 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
4 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
5 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
6 Chi trả tiền bồi thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
7 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
8 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
9 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
10 Trả lại tài sản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
11 Cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 Ủy ban nhân dân Huyện Y tế
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 Ủy ban nhân dân Huyện Y tế
13 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Ủy ban nhân dân Huyện Y tế
14 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Ủy ban nhân dân Huyện Y tế
15 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
16 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
17 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
18 Thành lập thư viện cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
19 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 cho đến dưới 2000 bản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin
20 Chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Văn hóa - Thông tin