thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
2 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
3 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
4 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
5 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
7 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
8 Công nhận báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
9 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
10 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
11 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
12 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của việt nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
15 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
16 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là công tác viên dịch thuật của phòng tư pháp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
19 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
20 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp