thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận ban vận động thành lập hội phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
3 Cho phép thành lập hội thuộc phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
5 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
6 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
7 Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
8 Phê duyệt điều lệ hội phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
9 Chia tách, sát nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
10 Công nhận chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
11 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
12 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
13 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
14 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
15 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
16 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
17 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
18 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
19 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
20 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ