thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động phường hội (cơ sở chữa bệnh). Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động phường hội (cơ sở chữa bệnh). Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
5 Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y (cơ sở ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
6 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
7 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
8 Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
9 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
10 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
11 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
12 Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
13 Thẩm định các dự án khuyến nông, khuyến ngư, mô hình trong nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
14 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
15 Kiểm tra hồ sơ cấp bù thuỷ lợi phí Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
16 Thẩm định hồ sơ cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
17 Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
18 Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
19 Thu hồi rừng do sau mười hai tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp
20 Thu hồi rừng do sau hai mươi bốn tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng). Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nông nghiệp