thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tiếp công dân
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu có) - Cán bộ tiếp công dân trực tiếp nhận đơn (nếu thuộc thẩm quyền) - Hướng dẫn hoặc làm thủ tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (nếu không thuộc thẩm quyền) - Ghi sổ tiếp công dân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND xã, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn trình bày nội dung cần làm việc; - CMND, Hộ khẩu thường trú của đương sự (xuất trình) * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Trong ngày
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Xã, Thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phiếu nhận đơn, phiếu chuyển, phiếu hướng dẫn
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005; - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; - Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 1/4/2010 của UBND Thành phố, ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.