thủ tục hành chính cấp Huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
3 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
4 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
5 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
6 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
7 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
8 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
9 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
10 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chắc tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
11 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
12 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
13 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
14 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
15 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diên ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
16 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
17 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Nội vụ
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp
20 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Tư pháp