thủ tục hành chính cấp Huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
2 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
3 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
4 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện đầu tư (xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
5 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
6 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trị trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư
7 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Kế hoạch đầu tư