thủ tục hành chính cấp Huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Trợ giúp xã hội đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Giải quyết chế độ cứu trợ lang thang ăn xin Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc từ 16 đến 22 tuổi đang đi học Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, Người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi không còn nguồn nuôi dưỡng (khoản 1 điều 5 NĐ 136/2013/ NĐ- CP) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp cho Người cao tuổi từ đủ 80 trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục hỗ trợ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng người đó đang hưởng trợ cấp xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đặc biệt nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng qua tiếp nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng không tiếp nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng quận huyện hoặc giữa các quận huyện thuộc thành phố Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục đề nghị trợ hưởng trợ cấp hàng tháng cho người mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị quyết 03/ HĐND Thành phố Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Khai trình sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội