thủ tục hành chính cấp Huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
2 Cấp lại giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
3 Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
4 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
5 Cấp giấy phép quy hoạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
6 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
7 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật do ubnd cấp huyện làm chủ đầu tư hoặc quyết đinh đầu tư và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
8 Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, cắm mốc quy hoạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
9 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
10 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
11 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
12 Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
13 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
14 Thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
15 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
16 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
17 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
18 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
19 Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị
20 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân Huyện Quản lý đô thị