Bài viết chuyên sâu

Công đoàn Mỹ Đức: 40 năm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”
Ngày đăng 19/07/2019 | 13:46

90 năm qua là chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Là một tổ chức của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn huyện Mỹ Đức tự hào đã trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tự hào cùng đội ngũ CNVCLĐ và cán bộ, đoàn viên công đoàn trong huyện luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ huyện nhà trong suốt quá trình xây dựng và đi lên CNXH; góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của giai cấp công nhân, cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng.

Công đoàn huyện Mỹ Đức thành lập ngày 20/7/1979, trong những năm đầu mới thành lập chỉ có 15 công đoàn cơ sở với trên 500 CNVC- LĐ và đoàn viên công đoàn. Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, Đảng bộ huyện Mỹ Đức, công đoàn huyện Mỹ Đức qua 40 năm xây dựng và phát triển gắn liền với 9 kỳ Đại hội, với những phương châm, kế hoạch, nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát đời sống, việc làm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hoạt động tổ chức công đoàn, CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn huyện Mỹ Đức đã trưởng thành và phát triển về số lượng nâng cao về chất lượng, đến nay đã phát triển 145 công đoàn cơ sở trên các lĩnh vực, trong các thành phần kinh tế với trên 6000 CNVC- LĐ, đoàn viên công đoàn. LĐLĐ huyện Mỹ Đức và các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đẩy mạnh tuyên truyền - thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo

Xác định công tác tuyên truyền giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, những năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã tiến hành thường xuyên với hình thức đa dạng và phù hợp với đặc điểm của CNVCLĐ trên các lĩnh vực; tích cực vận động CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Công đoàn huyện tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động… Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “ Năm trật tự văn minh đô thị”, “ Năm kỷ cương hành chính ”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, triển khai và thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử của CBCC,VC, NLĐ trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện”... Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “ Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN”, hàng năm CĐCS đã tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho mạng lưới an toàn vệ sinh tại cơ sở; tham gia hội thi ATVSV giỏi cấp TP; thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho NLĐ và NSDLĐ về ATVSLĐ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhận thức rõ thi đua là động lực của phát triển, Công đoàn huyện đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động riêng của từng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Điểm nổi bật, trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai, tổ chức, phát động phong trào thi đua theo các khối hành chính sự nghiệp, SXKD đã có trên 95% công đoàn cơ sở phát động thi đua đến đoàn viên, CNVCLĐ, tập trung vào các phong trào thi đua " Lao động giỏi", " Lao động sáng tạo", phong trào phấn đấu đạt danh hiệu " Công nhân giỏi", " Sáng kiến sáng tạo", " Người tốt việc tốt", " Xanh sạch đẹp - bảo đảm ATVSLĐ", " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ ... các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được đông đảo đoàn viên CNVCLĐ hưởng ứng. Thông qua phong trào thi đua đã có trên 88 %  CNVC- LĐ đạt danh hiệu lao động giỏi các cấp, hàng năm có 933 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào sản xuất và giảng dạy; hàng năm có 79% nữ CNVC- LĐ đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước đảm việc nhà". Phong trào thi đua đã động viên khích lệ đội ngũ công nhân lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thực hiện phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn và xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc qua xây dựng NTM, tích cực gương mẫu đi đầu trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.  

Thông qua các phong trào, kịp thời phát hiện tuyên dương, khen thưởng động viên, nhân rộng các mô hình hay, nhân tố tích cực. Điểm nổi bật trong các phong trào và hoạt động công đoàn đó là việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng tạo được sức lan tỏa lớn đối với CNVCLĐ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho công nhân viê