Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
01/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội 20/01/2016 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
7179/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thành phố Hà Nội 28/12/2015 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
108/2015/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2016 của huyện Mỹ Đức 15/12/2015 Chủ tịch Lê Văn Sang
2225/QĐ-TTg Về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 10/12/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
2242/QĐ-TTg Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ 10/12/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
2224/QĐ-TTg Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 10/12/2015
06/2015/TT-BNV Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ 08/12/2015 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
05/2015/NQ-HĐND Về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 01/12/2015 Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
05/2015/TT-BNV Về việc quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 25/11/2015 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
192/2015/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu. nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định 24/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
183/2015/TT-BTC Về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng- Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg, ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 17/11/2015 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
2026/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 17/11/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
179/2015/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT/BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh, Thành Phố trực thuộc Trung Ương 13/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
117/2015/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 12/11/2015
73/2015/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 11/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
170/2015/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ thí thẻ căn cước công dân 09/11/2015 Thứ trưởng Vũ Thị Mai
63/2015/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 05/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
61/2015/TT-BGTVT Về việc quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
60/2015/TT-BGTVT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông t số 63/2014/TT-BGTVT ngày 01/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 02/11/2015 Bộ trưởng Đinh La Thăng
33/2015/TT-BYT Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn 27/10/2015 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Cấp ban hành