Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3456/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
20/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
18/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin , viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại thành phố Hà Nội 23/05/2016 Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý
17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội 11/05/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
số 16/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/05/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Văn sửu
14/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội 20/04/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
15/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố 20/04/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
13/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội 14/04/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng
12/2016/QĐ-UBND Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2020 13/04/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
09/2016/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 31/03/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
10/2016/QĐ-UBND Ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/03/2016 Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý
63/KH-UBND Triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội 25/03/2016 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
08/2016/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội 21/03/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Văn sửu
07/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội 08/03/2016 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung
02/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 21/01/2016 Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh
01/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội 20/01/2016 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
7179/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thành phố Hà Nội 28/12/2015 Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
108/2015/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2016 của huyện Mỹ Đức 15/12/2015 Chủ tịch Lê Văn Sang
2225/QĐ-TTg Về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 10/12/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
2242/QĐ-TTg Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ 10/12/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cấp ban hành