tin tức sự kiện

Mỹ Đức học tập chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018
Ngày đăng 14/03/2018 | 02:59  | View count: 381

Sáng 14/3, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai các nội dung chuyên đề năm 2018 về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp - Trưởng phòng Giáo dục Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018 về Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện các nội dung về phong cách làm việc dân chủ quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương. Hai là xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp - Trưởng phòng Giáo dục Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt tại Hội nghị

Để thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2018, Huyện ủy Mỹ Đức yêu cầu các chi ủy, chi bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, học tập, liên hệ chuyên đề, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nội dung “xây dựng kế hoạch làm theo” và việc xây dựng kế hoạch phải gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Căn cứ chuyên đề của toàn khoá, chuyên đề năm 2018 và tuỳ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả năm 2018. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém- nhất là những yếu kém trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện. Bởi “Học tập và làm theo Bác không phải là  những gì quá cao xa, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền cuộc sống hằng ngày với phương châm mỗi người, mỗi ngày làm việc tốt” .

Thúy Huyền - Hữu Khánh