tin tức khác

Truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới tại xã Đại Hưng
Ngày đăng 13/03/2018 | 07:55  | View count: 284

Ngày 12/3/2018 tại hội trường ủy ban nhân dân xã Đại Hưng, trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Mỹ Đức phối hợp với ban dân số xã Đại Hưng tổ chức truyền thông về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết 21- NQ/TW ( Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới).

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ng uyễn Thị Mỹ Hòa - G iám đốc T rung tâm D ân số K ế hoạch hóa gia đình H uyện , cùng 200 chị em phụ nữ trên địa bàn xã. Nội dung buổi truyền thông đã được báo cáo viên cụ thể hóa các chính sách về dân số như các quan điểm chỉ đạo của Đảng cũng như chỉ ra những hạn chế mà 57 năm qua ngành dân số đã nỗ lực triển khai thực hiện, đồng thời cũng nhấn mạnh các giải pháp trong thời gian tới mà ngành dân số cần phải làm.

Thủy Nguyễn, Trung tâm Dân số KHHGĐ Mỹ Đức