thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá: QSD đất ở đối với 07 thửa đất tại khu đất ao đội 2, xã Phùng Xá

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:49 PM  | View count: 270
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo mời đấu gia đất công ích do ubnd xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

Ngày đăng 02/12/2021 | 08:59 AM  | View count: 506
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại các xã Đại Hưng, Hùng Tiến và An Phú

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:03 PM  | View count: 567
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã Vạn Kim

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:01 PM  | View count: 434
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã An Mỹ

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:57 PM  | View count: 404
Nội dung chi tiết xem   tại đây