thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời đấu giá quyền thuê đất công ích do UBND xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, trồng cây hằng năm và nuôi trồng thủy sản đối với 03 khu đất tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/09/2023 | 10:19  | View count: 132

Nội dung chi tiết xem   tại đây