Thông tin người phát ngôn Thông tin người phát ngôn

Họ và tên: Đặng Văn Triều
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 02433.847.235
Email: dangvantrieu_myduc@hanoi.gov.vn