Thông tin người phát ngôn

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoạt
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 0913.553.999
Email: nguyenvanhoat_vpubtp@hanoi.gov.vn