THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 theo quy định tại Phụ lục 07, Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố
Ngày đăng 17/05/2024 | 08:33  | View count: 104

Nội dung chi tiết xem  tại đây