THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Ao Dục, thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/05/2024 | 18:18  | View count: 16

Nội dung chi tiết xem   tại đây