THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Đương để thực hiện dự án: cải tạo nâng cấp trường mầm non Hồng Sơn đạt chuẩn mức độ 2. Hạng mục: nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ tại xã Hồng Sơn
Ngày đăng 16/04/2024 | 10:00  | View count: 39

Nội dung chi tiết xem  tại đây