Xuất bản thông tin

Tích cực thực hiện quy tắc ứng xử của Công an huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 12/07/2018 | 05:21  | View count: 350

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị trực thuộc.

Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác ứng xử của CBCS, đảng ủy, chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử của Công an nhân dân tới các đội công tác, đồn Công an Hương Sơn, Công an xã Đồng Tâm và toàn thể CBCS trong đơn vị, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.

Thực hiện quy tắc ứng xử gắn với thực hiện hiệu quả chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Bộ Công an và UBND Thành phố Hà Nội phát động… nhằm xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

Công an Huyện niềm nở, tận tình phục vụ nhân dân làm các thủ tục liên quan đến Hộ khẩu

Đẩy manh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mỹ Đức: Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “người tốt, việc tốt” việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cảu Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành trong phát triển văn hóa…  Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ “tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, trong đó tập trung khai thác từng nội dung quy tắc ứng xử như trang phục, tác phong, lời nói, thái độ, cử chỉ, ứng xử với đồng chí, đồng đội, nhân dân… làm rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm túc văn hóa giao tiếp ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong trong tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Chỉ huy Công an huyện cũng yêu cầu Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn Công an huyện triển khai kế hoạch đến toàn thể đoàn viên, hội viên, phát động phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Hửng ứng các cuộc vận động, thi đua của Đoàn thanh niên Công an Thành phố, Huyện đoàn Mỹ Đức, đoàn thanh niên Công an huyện đã xây dựng và triển khai chương trình chủ nhật tình nguyện, tiếp nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi căn cước công dân và tiếp nhận đăng ký nhân hộ khẩu trên địa bàn huyện, chương trình đã được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ, khen ngợi.

Hoàng Anh Đức -  Công an huyện Mỹ Đức

sơ đồ cổng