CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/07/2016 | 10:01 AM  | View count: 86679
Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đã ký ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin huyện Mỹ Đức. Chi...

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện

Ngày đăng 10/12/2015 | 09:08 AM  | View count: 53147
Điều   25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện 1. Hội đồng nhân dân huyện gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội...

Các đoàn thể chính trị

Ngày đăng 10/10/2015 | 11:39 AM  | View count: 36917
1-Chức năng: Ban Tổ chức Huyện uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng...

Chức năng, nhiệm vụ Huyện uỷ

Ngày đăng 24/02/2011 | 12:00 AM  | View count: 86579
1-Chức năng: Ban Tổ chức Huyện uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác ...

Chức năng nhiệm vụ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Ngày đăng 24/02/2011 | 12:00 AM  | View count: 42528
1. Chức năng : Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. ...

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày đăng 24/02/2011 | 12:00 AM  | View count: 15892
Điều  27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện 1. Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch;...

Sơ đồ tổ chức UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/02/2011 | 12:00 AM  | View count: 91627