kinh tế - chính trị

Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện đánh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Ngày đăng 18/04/2023 | 18:56  | View count: 219

Sáng ngày 18/4, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị nghe các xã báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023 và xem xét cho ý kiến, chủ trương về các danh mục đầu tư xây dựng các công trình NTM tại 4 xã NTM nâng cao An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế, Đại Hưng và 3 xã NTM kiểu mẫu Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí TT Huyện ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành viên BCĐ xây dựng huyện NTM, Bí thư, Chủ tịch các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng huyện NTM đến 4/2023 của Ban Chỉ đạo NTM, UBND huyện, Văn phòng NTM huyện. Về xây dựng NTM huyện, đến nay huyện đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thành phố thẩm định, cho ý kiến để trình Trung ương xét, công nhận Huyện NTM năm 2022, đến ngày 19/4/2023 UBND Thành phố họp bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận Huyện đạt chuẩn NTM năm 2022. Các cơ quan chuyên môn Huyện đã chủ động thực hiện rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM thuộc ngành, lĩnh vực được phân công, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ban Chỉ đạo, UBND huyện các công trình, dự án đối với các tiêu chí xây dựng NTM.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã đã báo cáo tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đã tập trung bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất với Ban Chỉ đạo NTM huyện về việc thực hiện các tiêu chí NTM.

Về xây dựng NTM nâng cao tại 4 xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế, Đại Hưng các xã đã đạt từ 9 - 10/19 tiêu chí. Đối với 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu đối với tiêu chí bắt buộc về thu nhập và Mô hình thôn thông minh. 3 Xã Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn phấn đấu đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm;  các Xã đã lựa chọn thôn để xây dựng mô hình thôn thông minh. Đối với tiêu chí tự chọn, các xã đều chọn lĩnh vực y tế và giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả và những kiến nghị, đề xuất cửa các xã, các đồng chí TT huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng huyện NTM đề nghị các phòng, ban ngành của Huyện tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu) để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới theo hướng vai trò chủ thể người dân trong thực hiện Chương trình, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện xây dựng NTM nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương đi vào chiều sâu; nhân rộng các phong trào, mô hình đã đem lại hiệu quả, nhất là phong trào hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng công trình công cộng; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, công tác thu gom, phân loại rác tại nguồn, tái chế chất hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, nhân dân bàn bạc, thống nhất, kiểm tra và thụ hưởng. tổ chức vệ sinh môi trường nông thôn (rác thải, thanh thải biển quảng cáo,...); đường hoa, tranh bích hoạ; pa nô áp phích, cờ, tranh cổ động, khẩu hiệu, bài viết để thông tin, tuyên truyền... về xây dựng NTM, đô thị văn minh tạo môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, không khí phấn khởi trong Nhân dân về kết quả xây dựng Huyện NTM.

Đồng thời chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí như: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, dân số quản lý sức khoẻ, khám chữa bệnh từ xa và có sổ khám chữa bệnh điện tử; ứng dụng quản lý thông tin trong công tác quản lý điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội, wifi miễn phí điểm công cộng; xây dựng mô hình liên doanh - liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực (lúa); vệ sinh môi trường (phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái chế và sử dụng chất thải hữu cơ...); an toàn thực phẩm,... Phối hợp với các cơ quan của Huyện để triển khai thực hiện các tiêu chí cứng. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục Huyện NTM năm 2022 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, Trung ương, xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình NTM tại 7 xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023./.

Nguyễn Quyền