KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

Ngày đăng 27/11/2018 | 04:06 PM  | View count: 7
Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6395/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Thông báo về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2018 | 08:54 AM  | View count: 21
Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4847/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:02 PM  | View count: 29
Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 26
Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/07/2018 | 05:15 PM  | View count: 28
Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3407/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/03/2018 | 04:37 PM  | View count: 24
  Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục...

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 03:39 PM  | View count: 1104
Nội dung chi tiết xem  tại đây