CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
Ngày đăng 05/08/2022 | 15:30  | View count: 765

Sáng 5/8, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2022 cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các phòng chuyên môn thuộc huyện; cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, Bộ phận Một cửa - Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo UBND và đầu mối kiểm soát TTHC 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Nguyễn Thanh Nga – Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, trực tiếp truyền đạt, trao đổi về một số nội dung cơ bản về kiểm soát TTHC quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung các Nghị định về kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; những nội dung chủ yếu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, thực hiện đề án 06 của chính phủ. Đổi mới trong thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chuẩn hoá dữ liệu TTHC và tái cấu trúc quy trình TTHC; Hướng dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử giúp các đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về một số kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Báo cáo viên Nguyễn Thanh Nga – Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội truyền đạt tại hội nghị

Qua tập huấn, trang bị cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công chức, viên chức thuộc bộ phận một cửa của các phòng, ban, ngành của  huyện, các xã, thị trấn những kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông khi giải quyết TTHC. Cùng với đó, góp phần giúp cán bộ, công chức nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

Văn Mạnh - Hữu Khánh