huyện ủy huyện ủy

Chức năng, nhiệm vụ Huyện uỷ
Ngày đăng 24/02/2011 | 00:00  | View count: 87263

1-Chức năng:

 • Ban Tổ chức Huyện uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện.

2-Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu, đề xuất:
 • Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hoá chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
 • Chủ trì xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
 • Thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể huyện trước khi trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
 • Giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác thi đua khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
 • Hướng dẫn, kiểm tra các ban của Đảng, Đảng Đoàn, ban cán sự Đảng, các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Huyện uỷ về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với cấp uỷ cấp dưới và tổ chức đảng trực thuộc.
 • Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan nhà nước của huyện trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Thực hiện một số công việc do Ban Thường vụ uỷ quyền:
 • Tham mưu cho cấp uỷ về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.
 • Giải quyết chế độ chính sách cán bộ, phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ của huyện thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.
 • Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn huyện.
 • Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ.
 • Quản lý hồ sơ cán bộ diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc quản lý hồ sơ đảng viên giới thiệu sinh hoạt Đảng, giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên theo quy định của Trung ương.
 • Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn cán bộ, công chức vào các cơ quan Đảng, đoàn thể trong huyện.
 • Tổ chức làm công tác thống kê cơ bản của Đảng.
 • Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương.

3-Quyền hạn:

 • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, đảng viên đối với cấp uỷ cấp dưới và các tổ chức đảng trực thuộc về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Huyện uỷ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Được cử cán bộ tham dự các cuộc họp của cấp uỷ bàn công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ hoặc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác chuyên môn của các ngành ở huyện, các huyện, thị xã.
 • Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.
 • Ban tổ chức Huyện uỷ làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Ban phụ trách. Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về toàn bộ công việc của Ban. Các Phó Trưởng Ban giúp việc Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các công việc được phân công.
 • Tập thể lãnh đạo Ban thảo các vấn đề sau:
 • Chương trình công tác năm.
 • Các đề án trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
 • Các đề án quan trọng của các ban, ngành có liên quan đến nhiệm vụ của Ban trước khi trình cấp uỷ quyết định.
 • Đề xuất về nhân sự các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện các cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ với Ban Thường vụ Huyện uỷ theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
 • Xét nâng bậc lương cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ uỷ nhiệm.

4-Mối quan hệ công tác:

 • Ban Tổ chức Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương về chuyên môn nghiệp vụ.
 • Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, các ban, cơ quan của Huyện uỷ, các Đảng đoàn: Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp huyện, Ban Cán sự đảng Uỷ ban Nhân dân huyện, ban cán sự đảng các cơ quan nhà nước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (nơi không lập ban cán sự đảng), các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban và các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.