đảng - đoàn thể đảng - đoàn thể

Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 22/11/2023 | 18:03  | View count: 244

Sáng 22/11 – Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện Mỹ Đức.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Đỗ Trung Hai đã báo cáo với đoàn giám sát kết quả việc thực hiện Chương trình 06 và nghị quyết số 09 của thành ủy Hà Nội trên địa bàn.

Theo đó, huyện Mỹ Đức có 282 di tích, trong đó, có di tích quốc gia đặc biệt là quần thể di tích danh thắng Hương Sơn (chùa Hương), 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 90 di tích xếp hạng cấp thành phố. Huyện có 67 lễ hội truyền thống, 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 60 di sản văn hóa phi vật thể.

Cùng với đó, huyện còn nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như: Hát chèo, múa rối, nghệ thuật cồng chiêng đã và đang được bảo tồn và phát huy. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện Mỹ Đức phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong hơn 2 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 06 và Nghị quyết 09 của Thành uỷ, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo  nhân dân tham gia; giáo dục phổ thông có nhiều chuyển biến. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chương trình 06-CTr/TU, Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy, tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo xây dựng, phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường đầu tư cho hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực để phát triển và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa; phát huy tính tích cực của hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống. Xây dựng một số thiết chế văn hóa tiêu biểu, hiện đại, chuyên nghiệp. Phải phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các phong trào văn hóa ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình cách làm hay, mô hình mới trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện và cổ động trực quan, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thông tin và thể thao từ huyện tới cơ sở; đảm bảo 100% thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hóa, khu thể thao. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Song song với đó, Huyện đã tập trung chỉ đạo các giải pháp phát triển du lịch văn hóa, gắn với định hướng, quy hoạch phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng như: Quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, các ngành nghề truyền thống, ẩm thực. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho các ngành CNVH có trình độ chuyên môn cao. Xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế để đào tạo lựa chọn cán bộ làm việc trong lĩnh vực văn hóa và CNVH có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là hướng dẫn viên, nhân viên tại các khu lưu niệm, các địa điểm di tích cách mạng của huyện…

Để những mục tiêu nói trên trở thành hiện thực, Mỹ Đức đề nghị Thành phố quan tâm, chỉ đạo, sớm phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương - theo Quyết định 380/QĐ -TTG ngày 13/4/2023  của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản lý di tích và quản lý hoạt động du lịch, tham quan thắng cảnh tại Quần thể di tích, thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Hương Sơn theo Thông báo số 20-TB/BCĐ ngày 25/7/2023 của Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố Hà Nội. Thành phố quan tâm, hỗ trợ ngân sách đầu tư, xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng trường liên cấp và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 02 của HĐND Thành phố…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện và thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận những kết quả mà huyện Mỹ Đức đạt được trong triển khai Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU thời gian qua.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực lực, cố gắng của huyện Mỹ Đức trong thực hiện CT 06 và Nghị quyết số 09 của Thành ủy có những bước phát triển, Huyện luôn quan tâm đầu tư văn hóa, các sản phẩm văn hóa, chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Mỹ Đức cần phải xác định phát triển văn hóa tập trung thay đổi tư duy, nhận thức, và sự quyết tâm chính trị rất lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện. Đồng thời BTV, BCH Đảng bộ huyện cần thay đổi nhận thức về phát triển văn hóa, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy sáng tạo văn hóa trong nhân dân, nghiên cứu, tham quan các mô hình phát triển du lịch, văn hóa. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Tăng cường phối Hợp với các Sở, Ban, Ngành của Tp, đặc biệt tập trung hoàn thiện quy hoạch vùng huyện gắn với quy hoạch định chung của Tp, ngoài phát triển du lịch tâm linh, cần phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới như du lịch cộng đồng, di tích lịch sử văn hóa thành nét đặc sắc, đặc trưng riêng của huyện. Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tuyên truyền nét đẹp văn hóa tâm linh du lịch Chùa Hương. Mỹ Đức xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể, lộ trình để triển khai thực hiện với những sản phẩm cụ thể để xây dựng và phát triển huyện Mỹ Đức tương xứng với tiềm năng, lợi thế./.

Nguyễn Quyền