thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà, cho ở nhờ nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
10 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách phường hội cho thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng. Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ v Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng Mức độ 2 UBND Phường Lao động-Thương binh và Xã hội