thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Đăng ký thay đổi giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Cấp giấy báo tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Chứng thực bản sao từ bản chính Bao gồm: - Các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; - văn bản chỉ bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
10 Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Chứng thực di chúc Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Xác nhận Thông báo khai nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Hòa giải tranh chấp Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp