thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
2 Giải thể hợp tác xã tự nguyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
3 Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
6 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
7 Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Đăng ký Kinh Doanh
9 Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
10 Định giá tài sản trong tố tụng hình sự Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
11 Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
12 Thoái thu ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
13 Thanh lý tài sản nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
14 Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
15 Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính
16 Đăng ký khai sinh thông thường Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Đăng ký khai sinh quá hạn (quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em sinh ra) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
20 Lập quyết toán ngân sách nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài chính