thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cho phép thành lập hội thuộc phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
2 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
3 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
4 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
5 Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
6 Phê duyệt điều lệ hội phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
7 Chia tách, sát nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
8 Công nhận chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
9 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
10 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
11 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
12 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
13 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
14 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
15 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
16 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
17 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
18 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
19 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ
20 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Nội vụ