thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
2 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
3 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
4 Giải quyết khiếu nại về đất đai Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
5 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
6 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
7 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
8 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
9 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
10 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
11 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
12 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
13 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
14 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
15 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
16 Thành lập Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
17 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
18 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
19 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
20 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin