thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tiếp công dân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Thanh tra
2 Xử lí đơn thư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Thanh tra
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Thanh tra
4 Giải quyết khiếu nại lần 2 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Thanh tra
5 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Thanh tra
6 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
7 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
8 Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
9 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
10 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do Quận quản lý Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
11 Thành lập Thư viện Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
12 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
13 Đăng ký hoạt động Thư viện Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
14 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Y tế
16 Giải quyết tranh chấp đất đai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
17 Thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
18 Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
19 Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
20 Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường