thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
2 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
3 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
4 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
5 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
6 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
7 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
8 Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Công thương
9 Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
10 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
11 Tiếp công dân Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
12 Xử lý đơn Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
13 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
14 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Y tế
16 Giải quyết chế độ đối với phường viên Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
17 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
18 Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
19 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp phường. Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
20 Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư