thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư
Loại thủ tục Kế hoạch đầu tư
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn. - Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Tờ trình kèm theo hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư lập hồ sơ đề xuất theo quy định tại điều 7 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. - Văn bản của UBND quận giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (bản phô tô). - Văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của phòng chuyên môn đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp). - Văn bản cung cấp thông tin về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của phòng Tài nguyên môi trường đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp). - Văn bản cung cấp quy mô đầu tư dự kiến của đơn vị quản lý và sử dụng công trình nếu có (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp). - Văn bản khác có liên quan (nếu có). * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Thời gian thẩm tra: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. -
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 201110291003010.to trinh phe duyet ke hoach chuan bi dau tu.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; - Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận (huyện)./.
Các thủ tục liên quan khác