thủ tục hành chính cấp xã

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
2 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
3 Tiếp công dân Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
4 Xử lý đơn Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
5 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
6 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Y tế
8 Giải quyết chế độ đối với phường viên Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
9 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
10 Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
11 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp phường. Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
12 Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
13 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
14 Giải quyết khiếu nại về đất đai Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
15 Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
16 Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
17 Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
18 Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
19 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú. Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị
20 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng Mức độ 2 UBND Phường Địa chính đô thị