HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Ngày đăng 09/03/2023 | 15:12

Để có cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng và triển khai thực hiện tốt Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 27/9/2022 của Huyện ủy Mỹ Đức về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại Thành phố Hà Nội” từ ngày 06/3/2023 đến ngày 08/3/2023 Thường trực HĐND huyện đã giám sát đối với HĐND của 21 xã và 01 thị trấn trên địa bàn Huyện. Trong đó, tổ chức giám sát trực tiếp tại các xã: Xuy Xá, Phù Lưu Tế, An Phú, Hợp Tiến, Đốc Tín, An Tiến theo Quyết định số 06/QĐ-HĐND, ngày 13/2/2023 của Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức (Quyết định số 06/QĐ-HĐND). Tham dự Đoàn giám sát có Đồng chí Lê Chí Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện là Trưởng đoàn; Đồng chí Trần Quốc Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ là Phó Trưởng đoàn, các đồng chí theo Quyết định số 06/QĐ-HĐND, đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện và Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các đơn vị được giám sát.

Kết thúc hoạt động giám sát kỳ này, Đồng chí Lê Chí Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương Thường trực HĐND xã Đốc Tín đã thực hiện tốt những chương trình, kế hoạch giám sát, chuẩn bị tốt các nội dung cho các kỳ họp, hoạt động chất vấn tại kỳ họp cũng như hoạt động giám sát chuyên đề tại cơ sở; bên cạnh đó Đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của Thường trực HĐND các xã, thị trấn như: công tác phối hợp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, công tác xây dựng chương trình công tác, kế hoạch giám sát, việc ban hành các Nghị quyết còn chưa đảm bảo phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Thông qua đợt giám sát trực tiếp này, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá thực trạng hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Qua đó, đã được chỉ ra kịp thời, chỉ đạo chấn chỉnh, đưa giải pháp khắc phục những tồn tại từng bước nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện