Bài viết chuyên sâu Bài viết chuyên sâu

Đảng bộ huyện Mỹ Đức: Đoàn kết, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”
Ngày đăng 04/01/2022 | 14:19

Trong năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển  kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mỹ Đức. Được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự giúp đỡ của các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các sở ban ngành của Thành phố đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện Mỹ Đức đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi  mục tiêu kép -vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc , vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và đạt được những kết quả nổi bật trên  tất  cả các lĩnh vực. Sau đây mời quý vị và các đại biểu cùng điểm lại 10 kết quả nổi bật của huyện Mỹ Đức trong năm 2021.

1. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và 10 Chương trình công tác của thành ủy khóa XVII

Trong năm 2021,Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Đức  đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết và 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII và NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV một cách nghiêm túc, bài bản, thiết thực, hiệu quả. Toàn huyện đã mở được 62 lớp cho 14.400 lượt đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 93,6%.%), Trong đó có 24 lớp với 7.215 đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; 24 với 7.125 đảng viên lớp học Nghị quyết Đại hội XIII. Huyện ủy cũng ban hành Chương trình hành động số 11, ngày 16/6/2021 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.Nhờ đó mà các NQ của Đảng, của Thành ủy sớm đi vào cuộc sống.

2. Kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, Đề án triển khai thực hiện NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm và truyền đạt NQTW 5 khóa III, phát hành cuốn lịch sử giảng dạy trong các trường học và cuốn Đại chí huyện Mỹ Đức

Trong năm, Huyện ủy đã kịp thời xây dựng triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Thành uỷ, Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là BTV huyện ủy đã  ban hành 7 Chương trình, 10 Nghị quyết, 10 Đề án chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điển hình như NQ số 09 về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; từng bước giải quyết triệt để những tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Đề án số 09 về đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ du lịch, tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái giai đoạn 2021-2025. Xây dựng đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ; sửa đổi Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đến nay 20/22 xã, thị trấn và 125/125 thôn, Tổ dân phố của huyện đã hoàn thành việc sắp xếp,bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân theo đề án 21 của Thành ủy Hà Nội.

3. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội và Thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TU của Thành uỷ, các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đảm bảo khoa học, bài bản, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác bầu cử đã được triển khai rất sớm, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Huyện uỷ thành lập Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đối với 22 xã, thị trấn. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; kết hợp hệ thống đài phát thanh của huyện và 22 xã, thị trấn. Tuyên truyền cổ động trực quan và xe lưu động. Từ đó đã phát huy hiệu quả việc tuyên truyền bầu cử gắn với phòng, chống dịch bệnh. Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả nhân sự của Đại hội đảng các cấp. An ninh, an toàn cho cuộc bầu cử được đặc biệt chú trọng. Chính vì vậy mà  tỷ lệ cử tri đi bầu  cử đạt 99,6% ,trong đó có 13/22 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100%. Toàn huyện  đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, 35/35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và bầu được 568/578 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Qua đó có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mỹ Đức thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

4. Tập trung lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ.

Trong năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khoa học, sâu sát, cụ thể, toàn diện và hiệu quả.Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân, đảm bảo 5 rõ rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ kết quả . Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác tư tưởng, tuyên giáo đã bám sát vào các định hướng lớn của Thành ủy, huyện ủy để đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của huyện. Huyện ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện NQ TW4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và tiếp tục  triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc  cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện, các xã, thị trấn. Năm 2021, huyện ủy đã mở 87 lớp cho 15.077 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận. Đặc biệt  Huyện ủy đã phát hành và đưa cuốn Lịch sử  đảng bộ huyện Mỹ Đứcvào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn huyện. Tiếp tục biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Mỹ Đức giai đoạn năm 2000 - 2020”.  Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026. Trong năm đã  điều động, bổ nhiệm đối với 26 đồng chí lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc huyện; bổ nhiệm lại 29 đồng chí.Huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026. Kết nạp 151 đảng viên mới, đạt 100,6% chỉ tiêu Thành phố giao. Ban tổ chức huyện ủy tham mưu cho huyện ủy thành lập 04 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc 04 xã là Đồng Tâm, Bột Xuyên, An Mỹ, Phùng Xá, đạt 400% chỉ tiêu Thành phố giao. Thành lập Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Đức.Toàn huyện hiện có 8773 đảng viên đang sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở đảng. BTV huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Kết quả đã ban hành kết luận kiểm tra đối với 29 tổ chức đảng và thông báo kết quả giám sát đối với 25 tổ chức đảng. Tham mưu cho huyện ủy ra quyết định thi hành kỷ luật nghiêm số đảng viên vi phạm.  Năm 2021 Ban dân vận huyện ủy  tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác dân vận và biểu dương khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tại 03 cụm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo hiệu quả trong tham mưu với cấp ủy Đảng. Liên đoàn lao động huyện tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở. Thành lập được 58 Tổ An toàn COVID-19 với 365 người tại 25 đơn vị, doanh nghiệp, quan tâm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong điều kiện dịch bệnh COVID – 19.  Hội nông dân huyện thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn”. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi. Toàn huyện có  12.191 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội của huyện tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Hội viên CCB các cấp trong huyện tích cực tham gia vào lực lượng phòng, chống dịch; gương mẫu trong việc ủng hộ quỹ “Phòng chống dịch COVID-19” do MTTQ  huyện phát động. Lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và  tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm 2021, đoàn Thanh niên huyện huyện đã tích cực đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống về Đảng, truyền thống cách mạng của dân tộc cho thanh thiếu nhi. Xung kích hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

5. Thực hiện quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19; Tổ chức thành công lễ hội Chùa Hương 2021

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Huyện ủy, BCĐ đã quyết liệt, sát sao, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên tăng cường sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, thống nhất mô hình Bí thư cấp ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND là Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy cùng cấp. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn 87 Tổ Covid-19 cộng đồng với 827 nhóm và 2.376 người tham gia. Trong thời gian giãn cách xã hội đã duy trì 63 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các xã, thị trấn với 775 người tham gia. Thành lập 22 Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch.Trong những ngày quyết liệt chống dịch, Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, BCĐ phòng chống dịch của huyện, các cơ quan đã tổ chức đi kiểm tra, tặng quà khích lệ tinh thần chống dịch tại các xã, thị trấn.Được sự quan tâm của Thành phố, Đoàn công tác ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã hỗ trợ huyện trong chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng. Thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo mô hình trạm y tế lưu động tại trường mầm non Lê Thanh. UBND huyện chỉ đạo và tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin đến từng xã, thị trấn, theo nguyên tắc “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”, “vắc xin về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó. Đến nay toàn huyện đã có 118.032 người tiêm mũi 1 và 105.232 người tiêm mũi 2 và 6257 người  tiêm mũi 3. Nhờ đó mà Mỹ Đức đã khống chế dịch lây lan, giữ vững vùng xanh an toàn của Thành phố Hà Nội

6. Huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo hoàn thành xây dựng NTM ở 21/21 xã, thị trấn, phấn đấu đạt huyện NTM năm 2022

Năm 2021, được sự quan tâm của Thành phố, huyện Mỹ Đức đã tập trung các nguồn lực vào xây dựng NTM và NTM nâng cao . Chỉ đạo hoàn thành tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 5 xã là Đồng Tâm, Bột Xuyên, Lê Thanh, An Tiến, An Phú. Đến nay 21/21 xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2022. Chương trình xây dựng NTM đã tạo cho các xã, thị trấn có một diện mạo nông thôn đổi mới. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

7. Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Thành phố và HĐND giao.

Năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo sát sao với tinh thần nghiêm túc triển khai chủ đề  Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” , giữ vững “Vùng xanh  . Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã tổ chức kiện các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, Mỹ Đức đã  hoàn thành 17/18 chỉ tiêu Thành phố giao và 16/18 chỉ tiêu HĐND huyện giao; với tổng giá trị sản xuất đạt 10.780 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt ở mức khá 7,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục chuyển dịch từ 40,4% đến 42,4% năm 2021; Công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, chỉ số cải cách hành chính được nâng cao xếp thứ 7 toàn Thành phố. Thu ngân sách nhà đạt 411 tỷ đồng, đạt 218 % dự toán Thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người  đạt: 53,9 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất trên 1ha là: 167 triệu/ha. Công tác văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đầu từ. Toàn huyện có 50/79 trường đã chuẩn Quốc gia. Năm 2021, ngành giáo dục đào tạo huyện hoàn thành tốt 11/13 chỉ tiêu và  xếp thứ 17/30 toàn Thành phố Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức được nâng hạng lên bệnh viện hạng II. Năm 2021 số hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 49.952/55.450 đạt tỷ lệ 90%; Số thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” 113/122 làng, đạt 92,6%.Số tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 3/3 bằng 100%. Số cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa 139/145, bằng 95,8%.  Đến nay Mỹ Đức có tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,3% dân số. Công tác quản lý, bảo vệ giữ gìn và tôn tạo các cơ sở tôn giáo, văn hóa đúng luật. Quản lý đất đai- môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

8. Thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Thành ủy     

Trong năm 2021,Ban Thường vụ Huyện uỷ kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15. Huyện ủy đã trực tiếp làm việc, chỉ đạo,hỗ trợ 03 xã Đồng Tâm, Tuy Lai, An Phú tìm giải pháp giải quyết những nội dung theo Nghị quyết 15 của Thành uỷ. Kết quả xã Tuy Lai  đạt chuẩn NTM.  Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã An Phú tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích 189,02ha đất bàn giao từ Công ty TNHH MTV Thanh Hà, an ninh chính trị ổn định. Tại xã Đồng Tâm, đến nay, tình hình ANCT trên địa bàn xã ổn định;Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy có nhiều đổi mới, mọi bức xúc trong đời sống nhân dân được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Vì vậy mà nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và chính quyền.

9. Công tác An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng lên

Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn. Năm 2021, Huyện đã  thực hiện kịp thời, đúng đối tượng việc hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố, Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời ban hành chính sách đặc thù của huyện để hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.Chia sẻ với những khó khăn của nhân dân vùng cách ly, cả hệ thống chính trị trong trong huyện cũng như các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong các khu cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu phòng dịch; tổ chức kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn huyện, góp phần tạo điều kiện người dân yên tâm thực hiện phòng chống dịch bệnh, thể hiện sự chia sẻ, tương thân, tương ái của nhân dân huyện Mỹ Đức.Toàn huyện có 38.413 người được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 48.031 triệu đồng. Huyện đã ủng hộ 1,146 tỷ đồng và nhiều  hiện vật cho nhân dân vùng cách ly. Hỗ trợ tiêu thu 40 tấn nông sản, hàng triệu quả trứng gia cầm cho nhân dân.Trao tặng 90 suất quà cho hộ nghèo, 3.853 đối tượng khó khăn từ quỹ phòng, chống dịch bệnh Thành phố. UBND huyện tổ chức thăm và tặng quà 12.994 suất quà với số tiền 7 tỷ 131 triệu cho đối tượng người có công và đối tượng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các tổ chức chính trị, đoàn thể, các doanh nghiệp của huyện đều có những việc làm đầy tình nghĩa giúp các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

10. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Năm 2021 huyện Mỹ Đức đã tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 với 146 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 17 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Đã hoàn thành công tác chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 tại 05 xã. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với những thành tích nổi bật đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2021 huyện Mỹ Đức vinh dự có 24 tập thể, 53 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen và 16 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt – Việc tốt”. UBND huyện  khen chuyên đề cho 222 tập thể, 679 cá nhân và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Năm 2022 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của của huyện, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Phát huy những thành tựu đã đạt được, huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện thắng lợi‘‘mục tiêu kép’’ vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, xác định nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của người dân là trên hết.Triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Thành ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Với truyền thống đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của quê hương, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ tiếp bước vững vàng trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương Mỹ Đức anh hùng ngày một giàu đẹp, phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Hương-Hữu Khánh