Bài viết chuyên sâu

Huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
Ngày đăng 07/02/2018 | 04:10

Xác định cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Mỹ Đức thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác CCHC; siết chặt kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện năm “Năm kỷ cương hành chính” 2017, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành phố, phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đã tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND huyện đã tổ chức công khai toàn bộ 286/286 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn các xã, thị trấn thuộc huyện công khai, niêm yết 151/151 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thông qua việc ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2017, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tại cấp huyện và xã trên 40.000 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết được tổng hợp đầy đủ vào sổ ghi chép; các quy trình, hồ sơ thủ tục, thời gian giải quyết theo đúng quy định, có giấy hẹn cho các đối tượng đến nhận kết quả; các khoản phí và lệ phí đều được công khai và thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, Huyện Mỹ Đức luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4. Đến nay, số dịch vụ công mức độ 3 triển khai đối với 33 TTHC, trong đó 20 dịch vụ công cấp huyện và 13 dịch vụ công cấp xã; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 90%.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị được triển khai đến từng các cơ quan, đơn vị và duy trì thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Năm 2017, huyện Mỹ Đức đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện năm kỷ cương hành chính, kiểm tra đột xuất 21 cơ quan, đơn vị về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các xã khắc phục những tồn tại trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư công dân. 

Kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ tại UBND thị trấn Đại Nghĩa

Thực hiện đề án vị trí việc làm tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc được huyện xây dựng hoàn thiện, đảm bảo bộ máy cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, khoa học. Trên cơ sở đó, huyện đã sáp nhập nhiều đơn vị để giảm các đối mối liên hệ như: Thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trên cơ sở cơ cấu lại ban quản lý dự án huyện; Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên cơ sở xác nhập Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Văn hóa, Đài Phát thanh; Hiện nay, UBND huyện Mỹ Đức có 12 cơ quan hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Việc đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC ở huyện Mỹ Đức đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực trình độ xử lý TTHC; tạo môi trường hành chính thông thoáng, thể hiện được văn hóa giao tiếp, tư cách và phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, công chức và sự hài lòng của người dân. Để tiếp tục  đẩy mạnh CCHC, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản. Đồng thời nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện quy định TTHC. Tăng cường, bổ sung trang thiết bị cho bộ phận “một cửa” từ huyện đến xã, thị trấn theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc./ 

Nguyễn Quyền